Samen sterk

voor groen gas

biogas branche organisatie

Meer rendement

met groen gas

wat is groen gas?

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

hoe word ik producent?

Zelf groen gas produceren doe je niet zomaar. Wil je aan de slag neem dan gerust contact met ons op.

Welke subsidies zijn er?

Naast de SDE++ als exploitatie subsidie zijn er ook technische innovatiesubsidies mogelijk.

Wetten en Regels

De productie van groen gas is gebonden aan veel wetten en regels.

wat wij doen

Over ons

Het Platform Groen Gas is sinds 2022 een bundeling van vier spelers in de Nederlandse groen gas branche: Groen Gas Nederland, 2bcm Alliantie, Biogas Branche Organisatie en de Vereniging Industriële Vergisters. Deze partijen hebben hun krachten verenigd om gezamenlijk invulling te geven aan de ambitie om in 2030 2 BCM (twee miljard m³) groen gas te produceren. Een ambitie ingegeven vanuit het Klimaatakkoord, als bijdrage aan de energietransitie.

2 BCM ambitie
De 2 BCM ambitie is in 2018 vastgelegd in het Klimaatakkoord. De leden van het Platform gaan – in nauwe samenwerking met het ministerie van EZK – actief aan de slag met opschaling van de productie om invulling te geven aan deze ambitie. Wat daarvoor nodig is, is uitgewerkt in een meerjarenprogramma. Een programma dat de basis biedt voor de verdere samenwerking met het ministerie van EZK en invulling geeft aan zowel de ambities uit het klimaatbeleid als ook de groen gas doelen in het coalitieakkoord: 20% bijmenging van groen gas ter verwarming van woningen en gebouwen in de gebouwde omgeving. Momenteel produceert de sector ruim 200 miljoen m³ (0,2 BCM) groen gas. Er ligt een enorme uitdaging om de vertienvoudiging van de groen gas productie in Nederland te realiseren waarbij wordt ingezet op vergisting en vergassing.

Geen discussie meer over noodzaak en urgentie
Om de CO₂-uitstoot terug te dringen, is in het Klimaatakkoord vastgelegd op welke wijze verschillende sectoren energie kunnen besparen en moeten vergroenen. De klimaatambitie is helder, maar ook de noodzaak om minder afhankelijk te worden van import speelt een steeds grotere rol. Een uitdaging die recent door de Europese Unie is aangescherpt met het plan 35 BCM groen gas te produceren binnen de Europese Unie.

vers van de pers

Nieuws

meer rendement

Wij helpen bij

Productie van duurzame energie

Het Platform Groen Gas werkt samen met alle partners in de keten om de productie van hernieuwbaar gas te vergroten.

Besparen op CO2 en stikstof uitstoot

Groen gas productie draagt bij aan het verminderde uitstoot van de broeikasgas methaan en ammoniak.

Verbeteren van de kringloop

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Duurzaam verwerken van organische reststromen

Via vergisting worden veel reststromen nuttig hergebruikt wat bijdraagt aan het beter sluiten van de kringloop.

Werk bieden aan honderden bedrijven en hun medewerkers

Nederland telt een kleine 200 vergistingsinstallaties met daaromheen een groot aantal toeleveranciers van technische installaties en biomassa feedstock. Werk voor veel enthousiast betrokken mensen.

Wil jij ook meedoen met het

verduurzamen van Nederland?