in het kort

Meer over groen gas

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Aardgas bestaat uit methaan.

Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Verschil biogas groen gas

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Invoeden gasnet

Groen gas kan worden ingevoed op het normale gasnet en is bruikbaar voor iedereen met een gasaansluiting. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, is het niet nodig apparaten aan te passen.

Certificaten

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten de GvO’s (Garantie van Oorsprong) uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is. Groen gas wordt ingevoed op het aardgasnet. Groen gas hoeft niet van ver te komen. Koken en stoken is mogelijk afkomstig op groen gas van een boerderij in de nabijheid.

Lees meer over Vertogas

Veiligheid

Groen gas is net zo veilig als gewoon aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het net. De gaskwaliteit en de staat van het gasnet worden veelvuldig gecontroleerd. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.

Grondige controle
Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde kenmerkende gaslucht als aardgas. De installaties voor het opwerken van biogas tot groen gas worden vaak en grondig gecontroleerd. Groengasinstallaties vormen hetzelfde risico als aardgasinstallaties, en die risico’s zijn heel beperkt.

Belang groen gas

In de periode 2020-2030 moet de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groen gas toenemen tot 2 miljard m3 per jaar. In de beleidsbrief van 30 maart 2020 schetst het kabinet hoe dit gestalte krijgt.

De brief noemt specifiek: alternatieve instrumenten om de groengasproductie te stimuleren, de randvoorwaarden zoals innovatie, locatiebeschikbaarheid, professionalisering en verder netbeheer, grondstoffen en hoe groen gas kan bijdragen aan de verduurzaming van eindgebruiksectoren.

Lees meer over de beleidsbrief : Routekaart Groen Gas

uitlegvideo

Kringloop Energie

Meer informatie

Er zijn vele partners in de keten die samen werken aan de ontwikkeling van de groengassector. Voor meer info klik en ontdek.

RVO

Vergisting en Vergassing.

RVO

Bijlage Aa van de meststoffenwet.

EZK

Duurzame bio-energie.

RVO

Wet- en regelgeving biogas.

InfoMill

Juridisch kader Covergisting van mest.

NVWA

Biogasinstallatie: wettelijke eisen erkenning.

RVO

Biomassa SDE++.

InfoMill

Handreiking co-vergisting.